index (32K)
index (32K)
СЕВКО АД - (публично) Борсов код: 3JG
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 67806 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  Севлиево
 Телефон  0675/35001  Факс  0675/35002
 Адрес на управление  Севлиево
 Адрес за кореспонденция  ул."Дедерица" № 1
Предмет на дейност: Придобиване, преработване, подобрение и изграждане на недвижими имоти и движими вещи под наем и под други форми на ползване, апонтни вноски в търговски дружества, по договори на граждански дружества и съвместни предприятия, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова,външно търговска и реекспорт дейност, търговско представителство и посредничество, бартерни сделки, други дейности ,незабранени със закон.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от СЕВКО АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

27-01-2020 14:34 3JG Вътрешна информация на СЕВКО АД към 31-Dec-2019
27-01-2020 14:33 3JG Пояснителни бележки към Финансов Отчет на СЕВКО АД към 31-Dec-2019
27-01-2020 14:32 3JG Справки(КФН) на СЕВКО АД към 31-Dec-2019
22-10-2019 13:31 3JG Вътрешна информация на СЕВКО АД към 30-Sep-2019
22-10-2019 13:30 3JG Пояснителни бележки към Финансов Отчет на СЕВКО АД към 30-Sep-2019

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

4