index (32K)
index (32K)
Сити Дивелъпмънт АДСИЦ - (публично) Борсов код: CDX
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 2198040 (лв.)  Номинал  10 (лв.)
 Седалище  София
 Телефон  02/963 46 15  Факс  02/866 05 42
 Адрес на управление  бул. "Цариградско шосе" № 53, бл.2, ет.1, ап.4
 Адрес за кореспонденция  1164 София, ул."Кокиче" № 8, партер
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Сити Дивелъпмънт АДСИЦ - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

23-06-2010 11:29 CDX Доклад за дейността на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ към 23-Jun-2010 /одитиран/
23-06-2010 11:24 CDX Одиторски доклад на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ към 23-Jun-2010 /одитиран/
23-06-2010 11:23 CDX Годишен финансов отчет по ЗСч. И одиторски доклад на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ към 23-Jun-2010 /одитиран/
23-06-2010 11:14 CDX Годишен финансов отчет по ЗСч. И одиторски доклад на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ към 23-Jun-2010 /одитиран/
22-06-2010 16:31 CDX Решения на ОСА на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

3