index (32K)
index (32K)
Стара планина холд АД - (публично) Борсов код: 5SR
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 21000000 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  София
 Телефон  029634161  Факс  029635159
 Адрес на управление  ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
 Адрес за кореспонденция  1113 София, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 20
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Стара планина холд АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

28-01-2010 11:13 5SR Доклад за дейността на Стара планина холд АД към 31-Dec-2009
28-01-2010 11:13 5SR Финансов отчет (МСС) на Стара планина холд АД към 31-Dec-2009
28-01-2010 11:13 5SR Финансов отчет (МСС) на Стара планина холд АД към 31-Dec-2009
28-01-2010 11:12 5SR Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Стара планина холд АД към 31-Dec-2009
28-01-2010 11:12 5SR Справки(КФН) на Стара планина холд АД към 31-Dec-2009

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

2