index (32K)
index (32K)
Булвеста Холдинг АД - (публично) Борсов код: BVH
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 719703 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  гр. София
 Телефон  02/9628768  Факс  02/9628758
 Адрес на управление  гр. София, район Лозенец, Витоша-ВЕЦ Симеоново № 999
 Адрес за кореспонденция  гр. София, район Лозенец, Витоша-ВЕЦ Симеоново № 999
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружеството, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, други търговски сделки, незабранени със закон.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Булвеста Холдинг АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

27-02-2008 12:14 BVH Новина на Булвеста Холдинг АД
31-01-2008 14:28 BVH Справки(КФН) на Булвеста Холдинг АД към 31-Dec-2007
31-01-2008 14:28 BVH Вътрешна информация на Булвеста Холдинг АД към 31-Dec-2007
31-01-2008 14:27 BVH Декларация по чл. 100о от ЗППЦК на Булвеста Холдинг АД към 31-Dec-2007
31-01-2008 14:26 BVH Декларация по чл. 100о от ЗППЦК на Булвеста Холдинг АД към 31-Dec-2007

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

4