index (32K)
index (32K)
   Финансово-информационният сайт www.money.bg разработи специален раздел www.Fininfo.news.bg.

Проектът е в резултат на Директива 2004/109 на ЕС за хармонизация на изискванията за прозрачност и приетите изменения в ЗППЦК и в НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Чрез www.Fininfo.news.bg публичните дружества ще могат незабавно да разпространяват цялата задължително регулирана информация и съобщения по посочените по-горе разпоредби до голям брой интернет потребители, интересуващи се от компаниите, участващи на капиталовия пазар в България. Дружествата ще могат да публикуват и допълнителна информация и съобщения, които по тяхна преценка могат да представляват интерес за финансовата общност.

Fininfo.news.bg предоставя възможност както за бързо и лесно публикуване на съответната информация директно от страна на конкретното дружество, така и за прегледното й представяне на обществеността.

За да се гарантира автентичността и сигурността на публикациите, всяко дружество, желаещо да разпространява информация чрез Fininfo.news.bg, ще трябва да заяви желанието си посредством регистрационна форма, след което да се подпише двустранен договор, относно разпространяването на регулираната информация.

Само в този случай, дружеството ще получи правото и възможността за публикуване на задължителната регулирана информация с точна дата и час на нейното оповестяване и без право за заличаване на вече оповестени данни. Корекции ще могат да се правят, но само чрез нова процедура на публикуване.©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

0